Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van B.N. Draisma handelend onder KANNICUHELPEN, hierna te noemen Nicolet Draisma,

wonende en kantoorhoudende aan de Dirklangendwarsstraat 30, 2611JA te Delft

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Nicolet Draisma partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Nicolet Draisma uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Nicolet Draisma eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Nicolet Draisma.

2.2 De verplichtingen van Nicolet Draisma gaan nooit verder dan door Nicolet Draisma schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Nicolet Draisma zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Nicolet Draisma gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Nicolet Draisma mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Nicolet Draisma de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging en bijbehorende algemene leveringsvoorwaarden van Nicolet Draisma.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal Nicolet Draisma steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Hieronder wordt onder andere verstaan: kopie identiteitsbewijs, loonstroken, jaaropgaven, bankafschriften van alle te zake doende bankrekeningen, facturen, actuele post en indien nodig het afgeven van een machtiging tot het inwinnen en verstrekken van informatie bij bank, financiële instelling of crediteur van Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan Nicolet Draisma verstrekte informatie van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2. bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Nicolet Draisma bevoegd het daarvoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Nicolet Draisma neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Nicolet Draisma zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Nicolet Draisma bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nicolet Draisma het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Nicolet Draisma in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Nicolet Draisma.

6.3 Opdrachtgever aanvaard dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeen gekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van Nicolet Draisma een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Nicolet Draisma bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen. Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum, zonder korting of verrekening, in de valuta waarin is gefactureerd, door overschrijving naar een door Nicolet Draisma aan te wijzen bankrekening. Nicolet Draisma is gerechtigd om periodiek te factureren.

8.2 Ter voldoening van openstaande posten gaat Opdrachtgever ermee akkoord zich tot het uiterste in te spannen waarbij Nicolet Draisma zich in het geval van budgetbegeleiding baseert op bestedingsnormen volgens het NIBUD. Opdrachtgever stemt er mee in om extra inkomsten zoals vakantiegeld, bonus, gratificatie, uitkering, erfenis, winst-deling, geldprijs, dividend, schenking of dies meer zij, aan te spreken wanneer er sprake is van openstaande posten.

8.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4 Nicolet Draisma heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Nicolet Draisma kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Nicolet Draisma kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur Nicolet Draisma dan geeft Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Nicolet Draisma echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.6 8.7 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Nicolet Draisma schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Nicolet Draisma ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nicolet Draisma opgeschort. In dat geval is Nicolet Draisma verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of

materiaal waarvan Nicolet Draisma zich bij de uitvoering van de overeenkomst bediend of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nicolet Draisma kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:

Overheidsmaatregelen, bedrijf-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Nicolet Draisma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Nicolet Draisma gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden behoudt Nicolet Draisma zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2 Nicolet Draisma behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Alle door Nicolet Draisma verstrekte stukken, zoals rekenmodellen, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Nicolet Draisma en dat in de ruimste zin der woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Nicolet Draisma worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Nicolet Draisma mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Nicolet Draisma wegens toerekenbare tekortkoming is nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van éénmaal het jaarhonorarium.

13.2 De aansprakelijkheid van Nicolet Draisma wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Nicolet Draisma onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Nicolet Draisma ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

13.3 Nicolet Draisma is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Nicolet Draisma, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

13.4 Opdrachtgever zal Nicolet Draisma en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Nicolet Draisma geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

13.6 Nicolet Draisma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Nicolet Draisma zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

13.8 De aansprakelijkheid van Nicolet Draisma inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.

13.9 Nicolet Draisma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 14 Annulering en wijziging inschrijving

14.1 Nicolet Draisma behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Nicolet Draisma kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Nicolet Draisma de annulering schriftelijk aan de Opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Alle geschillen welke tussen Nicolet Draisma en Opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter.

16.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de Opdrachtgever.

16.3 Alle overeenkomsten met Opdrachtgevers zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 KANNICUHELPEN of Nicolet Draisma is bevoegd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene leveringsvoorwaarden.

17.2 Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft

de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

17.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nicolet Draisma.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
Datum deponering 09-09-2013
Ingeschreven onder K.v.K. nummer: 27289877